Epoki literackie, analizy wierszy, poradniki, słownik, piosenki

matura z języka polskiego

Do przykładu wykorzystano arkusz: Egzamin maturalny z języka polskiego 2010 – zobacz arkusz na stronie CKE.

Temat 1. Na podstawie podanych fragmentów komedii Moliera “Świętoszek” scharakteryzuj głównego bohatera oraz omów postawy Orgona, Kleanta i Elmiry wobec tytułowej postaci.

Więcej porad w: Matura pisemna z języka polskiego – wypracowanie. Poradnik – 30 stron A4, czcionka Times…, 12 p.

Przykładowa praca

Wariant krótszy – 27 zdań, około 300 wyrazów.

Wariant uwzględniający znajomość fragmentów w arkuszu.

W przedstawionych w arkuszu scenach “Świętoszka” Moliera przysłuchujemy się dwóm dialogom postaci. Dowiadujemy się z nich, jakiego typu człowiekiem jest główny bohater komedii, tytułowy Świętoszek, czyli Tartuffe. Próba jego charakterystyki oraz ocena postaw wobec niego pozostałych postaci będzie tematem moich rozważań. (3 zdania)

(…)

Całość na stronie http://bloger.kochamjp.pl

 

Czytanie ze zrozumieniem online Kursy czytania ze zrozumieniem

Przykłady wypracowań maturalnych Tematy wypracowań maturalnych Lektury na maturze od 2005 r.

Słownik trudnych pojęć egzaminów maturalnych 2005-2010

Przedstawiam listę wyrazów, które sprawiały kłopoty w poleceniach maturalnych, były częściowo źle rozumiane, maturzyści nie potrafili radzić sobie z niektórymi, budziły wątpliwości i powodowały stres. Prześledź ich definicje:

Synonim – wyraz bliskoznaczny
Stereotyp – uproszczony obraz kogoś lub czegoś
Demaskować – obnażać, mówić prawdę
Bazar – targ, targowisko, kiermasz
Semantyka – nauka o znaczeniu wyrazów
Symbol – znak, pojęcie lub układ pojęć użytych dla oznaczenia innego przedmiotu.
Obiektywny – wolny od uprzedzeń, niezależny
Subiektywny – indywidualny, osobisty, stronniczy, zależny od przeżyć człowieka
Dyskurs – dyskusja na tematy naukowe
Zabieg językowy – specyficzne kształtowanie wypowiedzi
Terapia – metoda leczenia lub zabiegów
Stadium – etap, faza rozwoju
Eksperyment – doświadczenie naukowe
Kolokwializm – wyraz, wyrażenie mowy potocznej
Hiperbola – wyolbrzymienie
Wyliczenie – wymiana kolejnych argumentów, spis, zestawienie
Gradacja – stopniowanie, szeregowanie wyrazów według znaczenia mocniejszego czy słabszego
Peryfraza – omówienie, zastąpienie pojęcia innym, szerszym
Dynamiczny – ruchomy, ruchliwy, żywy
Dziennik – zapiski prowadzone chronologicznie i odnotowujące aktualne wydarzenia
Eufemizm – zwrot lub wyraz zastępujący ten, którego nie chcemy powiedzieć
Neosemantyzm – nadanie nowego znaczenia wyrazowi już istniejącemu
Antonim – wyrazy o przeciwstawnym znaczeniu
Rozbuchany – obszerny, rozwinięty ponad normę
Publicystyka – czasopiśmiennictwo
Sążnisty – potężnych rozmiarów, długi
Egzystencja – byt, istnienie
Kontrargument – argument w opozycji do innego
Hipoteza – przypuszczenie
Sentencja – złota myśl, maksyma
Opinia – czyjeś zdanie, ocena
Informacja – wiadomość bez ocen

Czytanie ze zrozumieniem – 10 „przykazań”

1. Zacznij od pytań do tekstu, a potem czytając, szukaj w konkretnym akapicie odpowiedzi, nie trać czasu na czytanie całości, a potem poszukiwanie akapitów, odpowiedzi – to pogrąża w panice. Jeśli czytasz bardzo szybko, zdążysz „wchłonąć” artykuł kilkakrotnie, a na pisanie odpowiedzi będzie wówczas więcej czasu.
2. Trzymaj się wymagań stawianych w pytaniu. Jeśli należy podać jeden przykład, dwa argumenty, postawić tezę (jedną) to są to polecenia warunkujące zdobycie punktu lub punktów – nie ignoruj poleceń, a wręcz trzymaj się ich kurczowo i poza nie nie wychodź, nie chwal się wiedzą i elokwencją – zostaw to do eseju.
3. Zerknij na punktację w każdym pytaniu (jest w nawiasie obok numeru pytania). Gdy punktów jest 2 – odpowiedź zwykle musi składać się z dwóch części podobnie jak postawione pytanie. Za każdy element odpowiedzi dostajesz po jednym punkcie. Walcz o te dwa punkty, podobnie jak walcz o każdy inny punkt poprzez bycie precyzyjnym w odpowiedziach.
4. Podkreśl w pytaniu elementy, które są najważniejsze i na nich się skoncentruj. Pamiętaj, arkusz, który otrzymasz, jest tylko do jednorazowego użytku, więc możesz zapisać go w całości, na marginesach, w brudnopisie itd. Jeśli więc czegoś nie rozumiesz, zapisz w brudnopisie, aby móc do tego wrócić. Czasami zapisanie informacji wiele tłumaczy, przypominają się rzeczy, o których zapominamy.
5. Udzielaj rzeczowych i jednoznacznych odpowiedzi, aby egzaminator nie miał wątpliwości.
6. Pisz wyraźnie w całym arkuszu, aby egzaminator mógł odczytać wszystko.
7. Nie streszczaj artykułu czy akapitu, w którym szukasz odpowiedzi.
8. Nie cytuj fragmentów artykułu, jeśli pytanie nie zawiera takiego wymogu, odpowiadaj samodzielnie, swoimi słowami.
9. Nie pozostawiaj pustych miejsc, czyli pytań bez odpowiedzi, zawsze staraj się coś tam wpisać – czyli wysil się. Matura jest tylko raz w życiu.
10. W części testu gramatyka i ortografia nie podlegają ocenie, ale to nie znaczy, że możesz zrezygnować z jakości swojego pisania, nie rezygnuj z estetyki pisania.

Czytanie ze zrozumieniem online Kursy czytania ze zrozumieniem

Przykłady wypracowań maturalnych Tematy wypracowań maturalnych Lektury na maturze od 2005 r.

Uwaga: na maturę nie przychodzi się po to, by napisać test czytania ze zrozumieniem czy eseju, ale obie te części. Gdy mówię, aby nie tracić czasu na zbędne „wypisywanie się” podczas testu, mam na myśli opinię, że szkoda na to czasu, bo ważne są słowa. Jeśli można odpowiedzieć jednym słowem, a Ty odpowiadasz w pięciu zdaniach, to i tak egzaminator nie przyzna za to punktu, gdy nie ma tego jednego lub oczekiwanego hasła. Zatem trzeba się koncentrować i iść dalej, nie przysypiać na teście, nie czekać, aż koledzy zrobią i podadzą odpowiedzi… bo na maturze się nie ściąga.

Egzamin maturalny z języka polskiego trwa 170 minut i jest podzielony na dwie części: czytanie ze zrozumieniem i pisanie eseju (własnego wypracowania). Za pierwszą część można otrzymać maksymalnie 20 punktów, ale to nie gwarantuje pozytywnego efektu, ponieważ dopiero 250 wyrazów analizy podanego tekstu w arkuszu w formie eseju i zdobycie chociaż jednego punktu za rozwinięcie – trafienie w klucz – prowadzi do sukcesu. Szczegółowe informacje dotyczące wypracowania i rozprawki znajdziesz w Poradniku, a tutaj o teście „na inteligencję”, czyli o czytaniu ze zrozumieniem.

Uwaga: zerknij na stronę CKE, aby rozwiązać dodatkowo test z arkuszy z poprzednich lat.

Umiejętności sprawdzane na maturze w 2009 i 2010 r.

Korzystanie z informacji
Nazwanie funkcji tekstu
Nazwanie środków językowych i ich funkcji w tekście
Odczytanie dosłownych i metaforycznych znaczeń wyrazu
Odczytanie sensu fragmentu tekstu
Odczytywanie sensu fragmentu, wyodrębnianie argumentów
Odróżnianie informacji od opinii
Przetwarzanie informacji, formułowanie tezy na podstawie opisanego eksperymentu
Przetworzenie informacji i zastosowanie jej do rozwiązania problemu
Rozpoznanie charakterystycznych cech stylu i języka tekstu
Rozpoznawanie form fleksyjnych wyrazów
Rozpoznawanie intencji aktu mowy
Rozpoznawanie zasady kompozycyjnej tekstu i jej funkcji
Rozumienie sensu całego tekstu
Rozumienie struktury tekstu
Wyodrębnienie wykorzystanych w tekście argumentów i sformułowanych wniosków
Wyróżnienie w tekście związków frazeologicznych (wyrazów) i odczytanie ich znaczenia
Wyszukiwanie informacji i stosowanie ich do rozwiązania problemu

Komentarz: są to umiejętności nabywane podczas analizy lektur, utworów i fragmentów utworów zamieszczonych w podręcznikach szkolnych. Nie ma zatem co panikować, ponieważ na każdej lekcji języka polskiego od szkoły podstawowej kształcone są również i powyżej wymienione umiejętności. Kto prowadził zeszyt, uczciwie robiąc notatki, zadania domowe, przygotowywał się do lekcji itp., czytał i myślał o tym, co czyta, może być pewnym swego.

Najtrudniejsze pytania matury 2010 r.

Internet – śmietnik czy sezam kultury? – maj 2010 r.

Zadanie 13 testu: Jakie formy wypowiedzi służą obiektywizacji i subiektywizacji wypowiedzi? Podaj po dwa przykłady.
Umiejętności: Rozpoznawanie charakterystycznych cech stylu i języka tekstu, nazywanie środków językowych i ich funkcji w tekście.
Prawidłowa odpowiedź:
Obiektywizacja:
1. Posługiwanie się formą 1 osoby liczby mnogiej (wypowiedź w imieniu zbiorowości,
odwołanie do odbiorcy).
2. Posługiwanie się zdaniami oznajmującymi (zawierającymi informację).
Subiektywizacja:
1. Posługiwanie się formą 1 osoby liczby pojedynczej (prezentacja własnych poglądów).
2. Posługiwanie się porównaniami i metaforami, obrazowość języka.
Komentarz: tylko 0,24 trafień w klucz, czyli blisko 80% zdających nie potrafiło poprawnie odpowiedzieć na to pytanie

Zadanie 3 testu: W akapicie 2. czytamy: Podobnie powinniśmy zachowywać się w Internecie. Podaj słowo, które najlepiej określa charakter tego zachowania.
Umiejętności: Przetwarzanie informacji i stosowanie do rozwiązania problemu.
Prawidłowa odpowiedź: krytycznie
Komentarz: 0,48 trafień w klucz, czyli ponad połowa nie udzieliła odpowiedzi poprawnej

Zadanie 14 testu: Podając po jednym argumencie, uzasadnij, że tekst Edwina Bendyka ma charakter dyskursywny (refleksyjny).
Umiejętności: Rozpoznawanie i nazywanie funkcji tekstu.
Prawidłowa odpowiedź:
Dyskursywny: Autor polemizuje z omawianymi poglądami.
Perswazyjny: Edwin Bendyk w tekście swoim postawił tezę, którą następnie uargumentował
i zilustrował przykładami. Potem wysnuł wniosek.
Komentarz: 0,53 trafień w klucz, czyli nieco ponad połowa maturzystów odpowiedziała poprawnie.

Najtrudniejsze pytania matury 2009 r.

Hipnoza – pomost do podświadomości – maj 2009 r.

Zadanie 8 testu: Dzięki jakim zabiegom kompozycyjnym i językowym autor zwiększa wiarygodność swojej wypowiedzi? Podaj dwa przykłady.
Umiejętność: Rozpoznawanie zasady kompozycyjnej tekstu i jej funkcji; rozpoznawanie charakterystycznych cech stylu i języka tekstu; nazywanie środków językowych i ich funkcji w tekście; rozpoznawanie intencji aktu mowy.
Prawidłowa odpowiedź: Zdający otrzymuje 2 punkty, jeżeli poprawnie wymienił 1 zabieg kompozycyjny i 1 zabieg językowy, dzięki którym autor osiągnął wiarygodność, np.: cytowanie opinii znawców (przywoływanie nazwisk ekspertów w dziedzinie hipnozy lub powoływanie się na opinie specjalistów); stosowanie formuł: wszystkie autorytety (znawcy tematu lub fachowcy podkreślają) lub stosowanie terminologii naukowej.
Zdający otrzymuje 1 punkt, jeżeli poprawnie wymienił przykład jednego typu zabiegów.
Komentarz: 0,40 – 60% maturzystów nie odpowiedziało poprawnie.

Zadanie 6 testu: Sformułuj tezę, którą potwierdzić miał eksperyment opisany w akapicie 5.
Umiejętność: Przetwarzanie informacji, formułowanie tezy na podstawie opisanego eksperymentu.
Prawidłowa odpowiedź: Zdający otrzymuje 1 punkt, jeżeli poprawnie sformułował tezę, którą potwierdzał opisany w tekście eksperyment, np.: oddziaływanie sugestii podczas hipnozy jest wyjątkowo silne lub osoba zahipnotyzowana potrafi wykonać nieprawdopodobne czynności w przeciwieństwie do ludzi niepoddanych hipnozie.
Komentarz: 0,42 – blisko 60% maturzystów nie odpowiedziało poprawnie.

Zadanie 11 testu: Określ, jaką funkcję pełni w tekście przytoczona w akapicie 1. historia o hinduskich złodziejach?
Umiejętność: Rozpoznawanie zasady kompozycyjnej tekstu i jej funkcji.
Prawidłowa odpowiedź: Zdający otrzymuje 1 punkt, jeżeli poprawnie określił funkcję anegdoty przytoczonej w akapicie 1., np.: stanowi wprowadzenie do tekstu lub ma zaciekawić czytelnika.
Komentarz: 0,44 – blisko 60% maturzystów nie odpowiedziało poprawnie.

Wnioski

Najtrudniejsze zadania wymagają wykazania się umiejętnościami:
– rozpoznawanie zasady kompozycyjnej tekstu i jej funkcji,
– przetwarzania informacji i stawianie tezy lub wykorzystanie ich do rozwiązania postawionego zadania,
– rozpoznawanie charakterystycznych cech stylu i języka tekstu,
– nazywanie środków językowych i ich funkcji w tekście.

1. Rozpoznawanie zasady kompozycyjnej tekstu i jej funkcji

Każdy tekst powstaje w celu przekazania jakichś informacji. Z reguły twórca używa własnego stylu wspartego na ogólnych ramach kompozycyjnych, które znasz także i Ty: wstęp, rozwinięcie i wnioski (zakończenie). Zdarza się każdemu, że do swojej wypowiedzi włącza np. cytaty, porównania, sprawozdania, dane statystyczne, hipotezy, dygresje, legendy, przykłady z życia, posługuje się wzorami matematycznymi, powołuje się na prace naukowe innych osób.
Gdy egzaminator czyta Twoją pracę, powinien widzieć: wstęp, rozwinięcie, wnioski, a także cytaty, przykłady z życia czy nawiązanie do wiedzy szkolnej. Podobnie Ty, czytając tekst w arkuszu zwróć uwagę na elementy budowy i postaw pytanie: Jak zbudowana jest wypowiedź autora? W ważnych wymienionych wyżej punktach (matura) chodziło o to, aby zauważyć, że: autor cytuje opinie znawców, przywołuje nazwiska ekspertów w tej dziedzinie, stosuje formuły naukowe, wprowadza do tekstu różne elementy, aby go urozmaicić.
Najgorsze jest pytanie o “funkcje”! Gdy pojawia się to pojęcie, maturzyści zwykle domyślają się, że chodzi o termin z zakresu nauki o języku – gramatyczny. Gdyby tak było, autor arkusza zapytałby wprost: „Jaką funkcję językową pełni…?” Ogromna ilość maturzystów, gdy słyszy pojęcie “funkcja”, sięga do pamięci podręcznej i odnajduje funkcje językowe: informatywna, impresywna, komunikatywna itd. Niestety, chodziło tu o prostsze odpowiedzi, które nasuwają się intuicyjnie: „Autor stosuje cytaty, ponieważ chce uwiarygodnić swoje tezy” albo „Autor przytacza przykłady z życia, gdyż chce lepiej wyjaśnić temat”, czyli chodziło o funkcje uwiarygodnienia, wyjaśnienia tematu a nie o funkcje językowe.
Pamiętaj: termin funkcja nie jest przypisany na wyłączność nauce o języku i nie dotyczy wyłącznie funkcji języka. Przypomnę, że pojawia się także w matematyce i wielu innych naukach czy też w języku potocznym: “Jaką funkcję pełnią klawisze czarne w pianinie?”, “Jaką funkcję pełni straż pożarna i miejska?”, “Generał Kowalski pełni też funkcję szefa sztabu” i inne .

2. Przetwarzania informacji i stawianie tezy lub wykorzystanie ich do rozwiązania postawionego zadania

Przetwarzanie informacji to czynność każdorazowo związana z myśleniem i logicznym wyciąganiem wniosków. Jeśli pada polecenie: sformułuj tezę – to należy zbudować zdanie twierdzące typu: „Uważam, że lot na Księżyc jest możliwy” lub „Oddziaływanie sugestii podczas hipnozy jest wyjątkowo silne” (matura 2009 r.). Czyli teza to jakieś twierdzenie, założenie, a zatem musi pojawić się zdanie twierdzące i odmiana czasownika jest!
Pamiętaj: teza (hipoteza) to zdanie twierdzące, które należy zbudować lub zidentyfikować – odnaleźć w oparciu o tekst lub/i własne przemyślenia, lub tylko w tekście.

3. Rozpoznawanie charakterystycznych cech stylu i języka tekstu

Styl wypowiedzi eseju (wypracowania) maturalnego jest zbliżony do stylu naukowego, ponieważ zawiera lub powinien zwierać szereg pojęć z zakresu teorii i historii literatury, a także nauki o języku. Właśnie styl naukowy charakteryzuje się nagromadzeniem terminów nieobecnych w języku potocznym – sprawdź style i przypomnij je sobie.
W praktyce maturalnej rozpoznawanie stylu kojarzy się z badaniem: w której osobie i liczbie wypowiada się narrator (autor artykułu, dziennikarz, filozof itp.).
Dla przykładu: gdy narrator posługuje się formą 1 osoby liczby mnogiej (wypowiedź w imieniu zbiorowości, odwołanie do odbiorcy), zdaniami oznajmującymi (zawierającymi informację) to jest obiektywny (na jego ocenę nie mają wpływu własne potrzeby czy uprzedzenia). Gdy wypowiada się w formie 1 osoby liczby pojedynczej (prezentacja własnych poglądów), a także posługuje się porównaniami i metaforami, to jest to styl wypowiedzi subiektywnej.
Pamiętaj: jeśli autor posługuje się językiem naukowym, terminologią z określonej dziedziny, to jest to styl naukowy i obiektywny.

4. Nazywanie środków językowych i ich funkcji w tekście

Od szkoły podstawowej posługujesz się na lekcjach języka polskiego wieloma pojęciami z teorii literatury, a są to w dużej mierze właśnie środki językowe. Przypomnij sobie co oznacza termin: epitet, metafora, przerzutnia, porównanie, personifikacja, peryfraza, metonimia, anafora, epifora, homonim, synonim, oksymoron, alegoria, eufemizm, hiperbola, metonimia i inne. Wszystkie są w słowniku online lub przejdź na stronę epok literackich w tabeli, gdzie dodatkowo będziesz mógł skojarzyć środek językowy z epoką literacką, w której się pojawiał najczęściej.
Jak wyjaśnić funkcję środków językowych w tekście? Jeśli jest ich bardzo dużo, mamy do czynienia z tekstem literackim. Nagromadzenie metafor, personifikacji itp. świadczy o dążeniu do obrazowości, lepszej komunikatywności twórcy czy też dążenia do dotarcia nie tylko do jego umysłu, ale i to sfery intymnej – do uczuć.

Analiza tematyczna matur z ostatnich lat

Internet – śmietnik czy sezam kultury? – maj 2010 r.
Czas mistrzów – (o Olimpiadzie w 1908 roku) – próbna 2009 r.
Hipnoza – pomost do podświadomości – maj 2009 r.
Nieznośna szybkość bloga –maj 2008 r.
Hedonizm kontra hedonizm – próbna 2008 r.
O obywatelstwie – maj 2007 r.
Urodzeni pechowcy – próbna 2007.
O patriotyzmie i nacjonalizmie – maj 2006 r.
Z Pińska w świat – próbna 2006 r.
Dzikie słówka – maj 2005 r.

Czytając powyżej wymienione teksty, można dojść do kilku wniosków. Artykuły dotyczą współczesności, są aktualne i poruszane w nich problemy często dotyczą młodzieży. Do testów na rozumienie wybierane są tematy z zakresu historii świata, rozwoju cywilizacji, nowości informatycznych, problemów psychologii, spraw polityki czy postaw społecznych. Można się zatem spodziewać, iż matura 2011 r. sięgnie po tego typu tematykę ważną dla współczesnego człowieka. Będzie to zapewne fragment eseju naukowego, artykułu popularnonaukowego, fragment felietonu czy rozprawy. Tematu nie sposób przewidzieć, choć cała Polska od roku żyje kilkoma zagadnieniami: rocznicą zakończenia II wojny światowej i zbrodni katyńskiej, tragedią smoleńską, beatyfikacją Jana Pawła II, a także kryzysem gospodarczym trwającym od 2008 r. na świecie, reformami gospodarczymi itp. Treść artykułu przeznaczonego do zadań nie jest jednak istotna, ważny jest natomiast zakres pojęciowy.

Twoim celem nie będzie recenzowanie całości artykułu, ale konkretne odpowiedzi na zadane pytania i tylko tego się trzymaj.

Poradnik maturalnyWypracowanie, przykładKonspekt prezentacji-maturalnejBibliografię prezentacji-maturalnej

Dane zgodne z PN-ISO 690 z lipca 2002 roku (dla książek i czasopism) oraz PN-ISO-2 :1999 (dla dokumentów elektronicznych).

Opis bibliograficzny to wzór, według którego powinno opisywać się książki, publikacje, fragmenty dzieł, filmy, ryciny i inne elementy prezentacji maturalnej.

Autor w opisie bibliograficznym
– Można zamiast imienia podać tylko inicjał, jeżeli nie utrudni to identyfikacji osoby. Jeśli autorów jest więcej niż trzech, podajemy pierwszego z dopiskiem i in.
– Gdy autorów jest dwóch – trzech – podajemy ich personalia oddzielając od siebie przecinkami.
– Jeżeli opracowujemy pracę zbiorową pod redakcją opis rozpoczynamy od tytułu.
– Nie wpisujemy stopni naukowych, funkcji itp.
Tytuł
– Można skracać bardzo długie tytuły. Pominięte wyrazy zaznaczamy wielokropkiem: (…)
– W cudzysłowie zapisujemy opis bibliograficzny czasopisma.
Wydawnictwo
– Można skracać nazwę wydawcy Np.: PWN zamiast Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania
– Poszukujemy go w książce, w stopce. Można go znaleźć także w katalogu bibliotecznym lub podać przybliżoną datę: [ok. 2003].
Numer ISBN
– ISBN – ang. International Standard Book Number – to Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki. Dziesięciocyfrowy symbol zawiera informacje o książce. O kraju: 83 – Polska, o wydawcy: 02 – WSiP i o książce. Numery ISBN znajdują się w książkach wydanych po roku 1978.

Wzór ogólny opisu książki

Autor: Tytuł książki. Wydanie. Miejsce wydania: wydawca rok wydania. ISBN

Przykłady opisu bibliograficznego:

1. Opis bibliograficzny książki:
Kapuściński R.: Heban. Warszawa: Czytelnik 2003. ISBN 83-07-02948-1

2. Opis bibliograficzny pracy zbiorowej:
Kompendium wiedzy o ekologii. Red. J. Strzałko i T. Mossor-Pietraszewska. Warszawa: PWN 2001. ISBN 83-01-13589-1

3. Opis bibliograficzny fragmentu: rozdziału, opowiadania, wiersza lub książki:
Hutnikiewicz A.: Ekspresjonizm. W:  Od czystej formy do literatury faktu. Warszawa: Wiedza Powszechna 1988. ISBN 83-7052-804-X, s.70-92
Lipska Ewa: A jednak miłość. W:  Ja, Kraków. Warszawa: Wydawnictwo Literackie 2004, ISBN 83-7889-57-67, s. 41

4. Opis bibliograficzny fragmentu rozdziału książki z pracy zbiorowej:
Hutnikiewicz A.: Badania nad literaturą Młodej Polski. W: Rozwój wiedzy o literaturze polskiej po 1918 roku. Oprac. J. Maciejewski. Warszawa: Czytelnik 1986. ISBN 83-4567-37-87, s. 192-224

5. Opis bibliograficzny wstępu do książki:
Drawicz A.: Wstęp. W: M. Bułhakow: Mistrz i Małgorzata. Warszawa: Muza 1990. ISBN 83-73199-00-4, s. V-LXXXIV

6. Opis bibliograficzny artykułu z czasopisma:
Jaworski M.: Różewicz – ostatni modernista. W:  „Polonistyka” 2005, nr 5, s. 18-24

7. Opis bibliograficzny książki w Internecie:
Hłasko M.: Ósmy dzień tygodnia [online] [dostęp 12 lipca 2010], dostępny w Internecie http://www.literatura.za pis.net.pl/okresy/wspolczesnosc/hlasko/osmy.htm

8. Opis bibliograficzny strony www:
Skórka S.: Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków: Akademia Pedagogiczna, Instytut Informacji Naukowej [dostęp 4 lutego 2005]. Dostępny w Internecie: http://www.ap. krakow.pl/whk/

9. Opis bibliograficzny artykułu w czasopiśmie internetowym:
Karpiel A.: Motyw szatana w literaturze romantycznej. „Konspekt” [online] 2005 nr 2 [dostęp 22 września 2005]. Dostępny w Internecie: http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/22/Karpiel.htm

10. Opis bibliograficzny reprodukcji obrazu, rzeźby, dzieła architektury:
Velasquez D.: Infantka Małgorzata [il.]. W: M. Rzepińska. Siedem wieków malarstwa europejskiego. Wrocław: Ossolineum 1986. ISBN 83-5768-35-X, nr il. XLVI

11. Opis bibliograficzny filmu:
Cudzoziemka [Film]. Reż. R. Ber [kas. VHS]. Warszawa: AGF 1986

Poradnik maturalnyWypracowanie, przykładKonspekt prezentacji-maturalnejBibliografię prezentacji-maturalnej

Już od roku szkolnego 2009/2010 maturzyści nie muszą mieć (oddawać, wnosić na salę egzaminacyjną) konspektu prezentacji maturalnej z ramowym planem wypowiedzi. Warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego jest oddanie w terminie bibliografii do prezentacji i co najważniejsze: po oddaniu bibliografii nie można jej już później zmienić, np. wchodząc na egzamin.

Opis bibliograficznyBibliografia prezentacji maturalnejJak pisać prezentacjęPoradnik maturalny

Najważniejsze o ramowym planie wypowiedzi:

  • to plan Twojej istniejącej lub planowanej prezentacji, czyli wypisane w punktach, co jest jej treścią;
  • do napisania planu wystarczy spis lektur (bibliografia podmiotu). Ułóż wybrane lektury chronologicznie wg epok, a następnie opisz na brudno, co chcesz z nich wydobyć – tak powstaje plan prezentacji maturalnej. Wyboru lektur dokonaj, mając przed sobą cały spis lektur.
  • to pomoc dla maturzysty podczas prezentacji-  pomaga kontrolować kierunek rozważań.
  • plan powinien koncentrować uwagę mówiącego i słuchaczy na głównych elementach tematu prezentacji.

Aktualizacja artykułu 31.03.2012 r.

Dane zgodne z PN-ISO 690 z lipca 2002 roku (dla książek i czasopism) oraz PN-ISO-2 :1999 (dla dokumentów elektronicznych).

Jan Nowak, Kl. III F/LO

Konspekt prezentacji maturalnej

Temat: Motyw apokalipsy i jego literackie realizacje.

Omów na przykładzie wybranych dzieł różnych epok

I Literatura podmiotu:

1. Biblia. Warszawa 2000. ISBN 978-83-4370-32-1
2. Krasiński Z.: Nie-Boska komedia. Warszawa: Nasza Księgarnia 1986
3. Kasprowicz J.: Dies irae. W: Klejnocki J., Łozińska B., Zdunkiewicz-Jedynak D.: Język polski. Podręcznik klasa 1. Warszawa: PWN 2002. ISBN 83-7195-545-6
4. Żeromski S.: Przedwiośnie. Warszawa: Greg 2004. ISBN 83-5175-645-9
5. Baczyński K. K., Historia. W: Klejnocki J., Łozińska B., Zdunkiewicz-Jedynak D.: Język polski. Podręcznik klasa 1. Warszawa: PWN 2002. ISBN 83-7195-545-6
6. Camus A.: Dżuma. Kraków: 1989
7. Różewicz T.: Ocalony. W: Klejnocki J., Łozińska B., Zdunkiewicz-Jedynak D.: Język polski. Podręcznik klasa 1. Warszawa: PWN 2002. ISBN 83-7195-545-6

II Literatura przedmiotu:

1. Nawrocki W.: Antyk i Biblia: wykłady o literaturze na Zachodzie i w Polsce. Warszawa 1998
2. Poznański J.: Antyk – Średniowiecze. Syntezy epok. Kraków: Wydaw. Skrypt  2002. ISBN 83-8631-459-1
3. Dzigański A.: Słownik poezji. Liceum. Kraków: Zielona Sowa 2008. ISBN 978-83-743571-11
4. Chrząstowska B., Wiegandtowa E., Wysłouch S.: Literatura współczesna. Warszawa: NAKOM 1993

…od 2010 roku tego punktu nie musisz pisać, ale możesz.

III Ramowy plan wypowiedzi

1. Określenie problemu:
a) czym jest i jak rozumiem pojęcie apokalipsy
b) różne oblicza apokalipsy: śmierć, sąd ostateczny, rewolucja społeczna, wojna i okupacja, choroba
2. Kolejność prezentowanych argumentów:
a) Biblia: Księga Ezechiela: zapowiedź spustoszenia ziemi i wygubienia ludzi za grzechy: idzie czas, przybliża się dzień (7,12). Objawienie św. Jana: wizja walki dobra ze złem, obraz sądu ostatecznego.
b) Nie-Boska komedia: walka dwóch obozów o dominację nad światem, śmierć obu przywódców jako symbol kary za wyrządzone zło
c) Dies irae: obraz zagłady świata i dnia sądu ostatecznego.
d) Przedwiośnie: rewolucja w Baku i wojna religijna jako katastrofa społeczna
e) Historia: historia ludzkości to zdaniem Baczyńskiego pasmo wojen i śmierci
f) Dżuma: parabola zła jako bakcyl drzemiący w ludzkich sercach
g) Ocalony: apokalipsa spełniona, tragedia pokolenia, które przeżyło II wojnę światową
3. Wnioski: literatura w różnych epokach pokazuje motyw apokalipsy jako zagrożenia przed śmiercią, ma też różne podłoża – religijne, klasowe i kulturowe.

IV Materiały pomocnicze:

Cytaty wierszy wskazanych w literaturze podmiotu.

UWAGA!

1. Konspekt musi zmieścić się na 1xA4. Jeśli jednak nie mieści się na stronie, zmniejsz rozmiar czcionki do 11 lub 10 (nie dotyczy nagłówków). Marginesy Konspektu standardowe (2,5 cm.)
2. Konspekt oddajemy w dwóch/trzech egzemplarzach do dnia [zależy od szkoły] – wydruk komputerowy (przez pół roku można przecież przepisać na kompie).
3. Przed pisaniem konspektu upewnij się, że analizowane przez Ciebie lektury „pasują do tematu” wybranej prezentacji, skonsultuj to z nauczycielem/korepetytorem/poradnikiem/opracowaniem – koniecznie.

Opis bibliograficznyBibliografia prezentacji maturalnejJak pisać prezentacjęPoradnik maturalny

#ortograf2019 - 100 trudnych wyrazów za:
dni
3
2
godz.
0
1
min.
0
9
sek.
1
9
Konkursy online na smartfony - zobacz terminy.
Wizyt od dnia 01.02.2010 r.

Kontynuując czytanie, zgadzasz się z politykę cookies na tej stronie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close