imiesłów

ćwiczenia, plansze interaktywne o czasowniku i częściach mowy>>>

Imiesłów

1. To część mowy.
2. To nieosobowa forma czasownika.
3. Wyróżnia się dwie grupy imiesłowów:
a) Przymiotnikowe – posiadają formę przymiotnika i odmieniają się jak przymiotnik. Dzieli się je na:
– imiesłowy czynne – zakończone na -ący, -ąca, -ące i określające przedmioty, osoby wykonujące jakąś czynność, np. śpiewający – osoba, która śpiewa, śpiewająca, śpiewające.
– imiesłowy bierne – zakończone na -ny, -na, -ne, -ty, -ta, -te, -ony, -ona, -one i określające przedmioty podlegające czynnościom, np. śpiewana – piosenka jest wykonywana przez wokalistę; umyte – dziecko umyło zęby; odrobione – zadanie zostało wykonane przez ucznia.
b) Przysłówkowe – pochodzą od przysłówków i nie odmieniają się. Dzielą się na:
współczesne – zakończone na -ąc, np. śpiewając – w zdaniu typu: “Szedł śpiewając”, czyli wykonywał dwie czynności jednocześnie.
uprzednie – zakończone na –łszy, –wszy, upadłszy – w zdaniu typu: “Upadłszy kilkakrotnie, piłka potoczyła się do bramki”, a także np. spojrzawszy – w zdaniu typu: “Spojrzawszy spod oka, przeszedł na drugą stronę”.

Skomentuj...